[1]
Maujud, F., Nurman, M. and Sultan, S. 2022. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PAIKEM (PEMBELAJARAN AKTIF, INOVATIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN). El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA. 21, 1 (Jul. 2022), 83–99. DOI:https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v21i1.5267.