Annafiri, A. Z. (2022). PEMBELAJARAN BAHASA ARAB ANAK-ANAK BERBASIS SITUS DARING (PENDEKATAN MAHARAH LUGHAWIYYAH). El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA, 21(1), 53–68. https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v21i1.4798