Maujud, F., Nurman, M., & Sultan, S. (2022). PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PAIKEM (PEMBELAJARAN AKTIF, INOVATIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN). El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA, 21(1), 83–99. https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v21i1.5267