Ramzi, Muhajirin, and Adil Imam. 2018. “UPAYA GURU DALAM MENGATASI KESULITA NBERKOMUNIKASI BAHASA ARAB SISWA KELAS X SMK ISLAM AL-HANANIYAH BODAK TAHUN PELAJARAN 2016/2017”. El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA 17 (1):80-95. https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v17i1.479.