Maujud, Fathul, Muhammad Nurman, and Sultan Sultan. 2022. “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PAIKEM (PEMBELAJARAN AKTIF, INOVATIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN)”. El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA 21 (1):83-99. https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v21i1.5267.