Maujud, F., Nurman, M. and Sultan, S. (2022) “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PAIKEM (PEMBELAJARAN AKTIF, INOVATIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN)”, El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA, 21(1), pp. 83–99. doi: 10.20414/tsaqafah.v21i1.5267.