Maujud, F., M. Nurman, and S. Sultan. “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PAIKEM (PEMBELAJARAN AKTIF, INOVATIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN)”. El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA, vol. 21, no. 1, July 2022, pp. 83-99, doi:10.20414/tsaqafah.v21i1.5267.