DOI: https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v23i1

Published: Apr 27, 2024

DEGRADASI SERAPAN AKSARA ARAB DAN MELEMAHNYA PENGARUH ISLAM: ANALISIS HISTORIS TERHADAP AKSARA ALJAMIADO, XIAOJING, DAN JAWI

1-28 Roslan Bin Ab Rahman, Riadussolihin Riadussolihin, Lenny Herlina

TAHLILUL AKHTHA’ FI MAHAROTI AL-KALAM BI AL-LUGHAH AL-ARABIYAH LITHULLABI MA’HADI SIRAJU AL-THALIBIN AL-ISLAMI

29-48 Ela Kurniawati, Mamluatun Ni'mah, Ainur Rofiq Sofa

IMPLEMENTASI TEORI BELAJAR KONSTRUKTIVISME DALAM PEMBELAJARAN MAHARAH KALAM MENGGUNAKAN COOPERATIVE LEARNING DI MADRASAH TSANAWIAH

49-62 Fauzie Muhammad Shidiq, Aprilianing Tyas Tri Tungga Dewi, Langgeng Budianto, Mamluatul Hasanah

TAHLIL AL- AKHTO’ FII KITABATIL LUGGHOTIL AROBIYYAH FII TA’LIMIL IMLA’ BIMADROSATI DARUT TAUHID ZAINUL HASAN GENGGONG

63-76 Syamsi Hidayati, Moch Yunus, Zainullah Zainullah

REDUPLIKASI SEMANTIS DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA REMPUNG KAJIAN PERSPEKTIF DIAKRONIS

77-96 Yeni Muzianti, Mahsun Mahsun, Muhammad Sukri

TATWIR WASIILATU TA’LIIMI ALMUFRODAAT ‘ALA DHOUI ANDROID BISTIKHDAAMI KODULAR LITALAAMIZI ALMADROSATI ALIBTIDAIYYATI ALMUHAMMADIYYATI JOPANG MANGANTI

97-116 Muhammad Rahmad, M. Yusuf Salam, Suharmon Suharmon, Partomuan Harahap

DISKURSUS QIYAS NAHWI PERSPEKTIF IBN MADA DAN ABU ASWAD AD- DU’ALI

117-128 Hairuddin Arsyad, Aji Rizqi Ramadhan, Asep Sopian

ANALISIS METODE ARBA’IN PADA KEMAHIRAN QIROATUL KUTUB SANTRIWATI PONDOK PESANTREN ISLAM AL MUKMIN SUKOHARJO

129-142 Rizki Azizah, Muh. Fajar Shodiq

TAHLIL AL-NUSUS AL-MA’ANI FI SURAH AL-FATHI WA TATBIQUHA FI TA’LIM AL-LUGHAH AL-‘ARABIYAH LADA THULLAB BI MADRASAH HUSNUL ABRAR AL-DINIYYAH AL-ISLAMIYYAH KETANGGA LUMBUK AL-SYARQIYAH

143-158 M Sauqi Sufyan Anshari, Fathul Maujud

ISTRATIJIYAT ALHADITSAH FI TATHBIQ THURUQ ATTADRIS ALLUGHAH AL’ARABIYYAH (TADRIS MAHARAT ALKALAM FI JAAMIAT AL AZHAR AL INDUNISIA NAMUDZAJAN)

159-170 Faisal Hendra