[1]
Hariyanto, I. and Putrawan, A. 2018. DAKWAH KENABIAN DAN KONSTRUKSI MASYARAKAT KHAYALAN. TASÂMUH. 16, 1 (Dec. 2018), 1-24. DOI:https://doi.org/10.20414/tasamuh.v16i1.540.