Hariyanto, I., & Putrawan, A. (2018). DAKWAH KENABIAN DAN KONSTRUKSI MASYARAKAT KHAYALAN. TASÂMUH, 16(1), 1-24. https://doi.org/10.20414/tasamuh.v16i1.540