Hariyanto, Ishak, and Agus Putrawan. 2018. “DAKWAH KENABIAN DAN KONSTRUKSI MASYARAKAT KHAYALAN”. TASÂMUH 16 (1), 1-24. https://doi.org/10.20414/tasamuh.v16i1.540.