Hariyanto, I. and Putrawan, A. (2018) “DAKWAH KENABIAN DAN KONSTRUKSI MASYARAKAT KHAYALAN”, TASÂMUH, 16(1), pp. 1-24. doi: 10.20414/tasamuh.v16i1.540.