Hariyanto, I., and A. Putrawan. “DAKWAH KENABIAN DAN KONSTRUKSI MASYARAKAT KHAYALAN”. TASÂMUH, Vol. 16, no. 1, Dec. 2018, pp. 1-24, doi:10.20414/tasamuh.v16i1.540.